.Norsk historie generelt. Foreninger, magasiner, samlinger, arkiver m.m.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

NORSK HISTORIE GENERELT


Arkivverket
Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 174.000 hyllemeter med arkivmateriale. Det aller eldste er fragmenter fra før år 1000, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt. Her finnes sentrale kilder for så vel Norgeshistorien som for lokalhistorie, og vi har materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.

Cappelen Historie
Nettstedet til Cappelens nye historieverk for videregående skole. Her finner du tilleggsstoff til lærebøkene Historie 1 og Historie 2. Nettsidene inneholder læringsressurser som utnytter mange av de faglige og pedagogiske mulighetene Internett tilbyr, bl.a. oppgaver basert på historisk materiale på andre nettsteder og interaktive oppgaver. 

Det Norske Kongehus
Informasjon om kongefamilien, slottet og monarkiet i Norge.

Digitalarkivet
Digitalarkivet inneholder digitaliserte norske kilder(folketellinger, skattelister, militærruller, kirkebøker, emigrantprotokoller, skifteregister, branntakstprotokoller, borgerbrev m.m.)og er et sammarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

Dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase
Databasen inneholder opplysninger om faste fornminner, funnsteder og gjenstander. Basen inneholder både tekst, kart, bilder og tegninger.

Forskning.no - Historie
Forskningsartikler med historisk innhold.

Fortidsminneforeningen
Arbeider for beskyttelse og vern av bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturmiljøer. Stiftet i 1844.

HIFO - Den norske historiske forening
Informasjon om virksomheten til den norske historiske forening (HIFO)

historie.no [Magasin]
HISTORIE er landets eldste populærvitenskapelige historiemagasin. Magasinet har eksistert siden 1991, og har etterhvert opparbeidet et høyt nivå både når det gjelder innhold og utforming.

Historisk bibliografi (Norhist)
Referanser til bøker, småtrykk, monografier i serier og artikler i tidsskrifter og årbøker, utgitt i Norge 1980-1997 (for bøker også en del eldre). Nedlagt våren 1998. Fortsettelse av den trykte "Bibliografi til Norges historie" 1916/1925-1978/1979

(Norsk)Historisk Tidsskrift
Det ledende fagtidsskriftet innen historie i Norge. Flere artikler fra de seneste årgangene finnes i fulltekst utgave.

Hovedoppgaver i historie (Histhov)
Bibliografisk database over hovedoppgaver i historie ved norske universitet 1945-1993.

Johan Weltziens hjemmesider
Disse sidene består av faglige sammendrag i fagene NORSK, HISTORIE og SAMFUNNSLÆRE for elever i den videregående skole.

Kvenarkivet
Samlingen inneholder dokumentasjon fra ulike forskningsprosjekt. Arkivet består særlig av intervjuer med informanter, korrespondanse og ulike rapporter. Alt materialet er samlet inn i perioden 1950- til 1990-tallet.

Kveninfo
Info om kvenminoriteten i Nord-Norge. På disse sidene finner du relevant info om kvenene, på og utenfor WWW. Inneholder oversikter over hovedoppgaver, artikler, historier, litteratur, dikt, bilder, utvandrede kvener, etc.

Levende Historie [Magasin]
Populærhistorisk og samfunnspolitisk magasin.

Norge - Historie
Norsk historie fra Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon

Norges kulturvernforbund
Parplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor historie og kulturminnevern. Lenkesamling til andre institusjoner og organisasjoner.

Norsk Historie
Delfag i norsk historie. Studiebok.
Universitas Bergensis

Norsk Historie
Her finner du noen kapittel som omhandler Norsk historie fra istiden og frem til i dag.

Registreringssentral for historiske data
Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ved Universitetet i Tromsø, som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning.

Rettshistorisk samling
Rettshistorisk samling er en spesialsamling for eldre juridisk og rettshistorisk litteratur. Samlingen består av bøker, tidsskrifter og eldre lovsamlinger.

Riksantikvaren : Direktoratet for kulturminneforvaltning
Riksantikvaren er direktorat under Miljøverndepartementet, og har et overordnet ansvar for vern av landets kulturminner og kulturmiljøer.

Riksarkivet
Riksarkivets hjemmeside. Har ansvar for for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen.

Statistisk sentralbyrå : historisk statistikk
Samlet presentasjon av statistikk som belyser de langsiktige utviklingstrekkene i det norske samfunnet.

Wikipedia - Norges Historie
Wikipedias artikler om norges historie.

 

Forside - Norsk Historie - Lokalhistorie - Kart - Genealogi
Tidlig historie - Vikingtiden - Middelalderen - Dansketiden - Unionstiden - Nyere historie

 

Google